Більшість жителів Нетішина хочуть приєднатися до Рівного

2641 0

Ми у соцмережах:

Більшість жителів Нетішина хочуть приєднатися до Рівного

Такі дані репрезентативного опитування, проведеного міською владою Нетішина у зв’язку з реформою децентралізації, а саме її третього етапу.

 Про це пише шепетівська газета «День за днем».

В матеріалі газети нагадується, що реформа децентралізації в Україні йде трьома етапами. Міського голову Нетішина Олександра Супрунюка вона насторожує. Адже бу­де вве­де­ний ін­сти­тут пре­фек­тів — це го­ло­ви рай­дер­жадмі­ніс­тра­цій тіль­ки з до­дат­ко­ви­ми пов­но­ва­жен­ня­ми: про­ку­рорсь­ки­ми і наг­ля­до­ви­ми, з пра­вом втру­чан­ня в бюд­же­ти міст і ОТГ. При цьому міс­та об­ласно­го зна­чен­ня та ОТГ втра­тять свій ста­тус. Як­що ра­ні­ше ство­ре­ні ОТГ «під­тя­гу­ва­лись» за пов­но­ва­жен­ня­ми, фун­кці­ями і фі­нан­са­ми до міст об­ласно­го зна­чен­ня, то ни­ні пла­ну­єть­ся заб­ра­ти фі­нан­си в ОТГ і міст об­ласно­го зна­чен­ня в райони, і район (пре­фект) ді­ли­ти­ме їх.

— У­явіть со­бі: хто да­ва­ти­ме гро­ші на до­дат­ко­ві гур­тки? Для до­дат­ко­вих доп­лат для ме­ди­ків чи ос­ві­тян, які во­ни ни­ні от­ри­му­ють в Не­ті­ши­ні? Зро­зу­мі­ло, що Не­ті­шин за­ли­шить­ся без фі­нан­со­во­го ре­сур­су і місь­кі го­ло­ви пе­рет­во­рять­ся на го­ло­ви сіль­ських рад, які бу­дуть «бі­га­ти» в район і про­си­ти свої гро­ші для то­го, щоб ре­алі­зу­ва­ти пев­ний ін­фраструк­турний про­єкт чи на щось ін­ше. Ще ма­ють на­мір зап­ро­ва­ди­ти од­ну дур­ни­цю, інак­ше наз­веш: пре­фек­ти, а не об­ра­ний гро­ма­дою го­ло­ва ОТГ чи місь­кої ра­ди, бу­дуть вес­ти се­сії ОТГ та місь­кі. У­явіть со­бі, які рі­шен­ня во­ни прий­ма­ти­муть і за що від­по­ві­да­ти­муть, як­що пре­фект пе­ре­бу­ва­ти­ме на по­са­ді 3 ро­ки, а по­тім змі­ню­ва­ти­меть­ся. Його приз­на­ча­ти­ме на по­са­ду пре­зи­дент і він від­по­ві­да­ти­ме тіль­ки пе­ред пре­зи­ден­том, а не пе­ред гро­ма­дою. Та­ким чи­ном бу­де ви­бу­ду­ва­на су­во­ра вер­ти­каль вла­ди, — по­ді­лив­ся сво­їми дум­ка­ми що­до на­мі­рів но­вов­ве­день Олек­сандр Суп­ру­нюк.

У Не­ті­ши­ні, роз­по­вів Олек­сандр Суп­ру­нюк, на про­хан­ня місь­ко­го го­ло­ви Сла­ву­ти та го­ло­ви Сла­вутсь­кої РДА бу­ло про­ве­де­но не­реп­ре­зен­та­тив­не опи­ту­ван­ня. За його ре­зуль­та­та­ми 46 % хо­чуть, щоб Не­ті­шин за­ли­шив­ся міс­том об­ласно­го зна­чен­ня, 34 % — за Сла­вутсь­кий район (з них пе­ре­важ­на біль­шість не зна­ла про на­мі­ри но­вов­ве­день вла­ди), 0,94 %– за Ше­пе­тівсь­кий район.

І­ІІ ета­пом де­цен­тра­лі­за­ції бу­де ук­рупнен­ня об­ластей. У пла­нах вла­ди — об’єд­на­ти Тер­но­піль­ську, Хмель­ницьку, Він­ниць­ку об­ласті —з цен­тром у Він­ни­ці, а Жи­то­мирсь­ку, Рів­ненсь­ку, Во­линсь­ку об­ласті — з цен­тром у Рів­но­му. За ре­зуль­та­та­ми не­реп­ре­зен­та­тив­но­го опи­ту­ван­ня 88,3 % не­ті­шин­ців за те, щоб під час ре­алі­за­ції І­ІІ ета­пу де­цен­тра­лі­за­ції при­єд­на­ти­ся до Рів­но­го.


ПОВІДОМЛЯЙТЕ СВОЇ НОВИНИ В РЕДАКЦІЮ "РІВНЕ ВЕЧІРНЄ": Тел./Viber/Telegram: +380673625686

Читайте також